ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING


Van: Echo Centrum Amsterdam, Kea Boumanstraat 108
Gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. 

Art. 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Echo Centrum Amsterdam (hierna te noemen ECA) en opdrachtgever waarop ECA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ECA, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Art. 2 Doel. 
ECA verricht zonder medische indicatie in opdracht prenatale echoscopie met als enige doel het in beeld brengen van de foetus.

Art. 3 Uitvoering van de overeenkomst. 
ECA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ECA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ECA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ECA worden verstrekt.
ECA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ECA is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Art. 4 Wijzigen van de overeenkomst. 
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen. Indien de wijziging of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal ECA de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Art. 5 Geheimhouding. 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Art. 6 Intellectuele eigendom. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt ECA zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Al het door ECA verstrekte beeld en/of geluidsmateriaal is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem en zonder toestemming van ECA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Art.7 Opzegging.
Beide partijen kunnen ten alle tijde de overeenkomst schriftelijk of mondeling opzeggen, dan wel te verzetten. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 48 uur voor de afspraak in acht te nemen.

Art. 8 Gebreken; klachttermijnen. 
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ECA. 
Indien een klacht gegrond is, zal ECA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal ECA slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 .

Art. 9 Honorarium. 
Het vaste honorarium is inclusief BTW. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk besteden uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ECA.

Art. 10 Betaling. 
Betaling dient in de regel a contant op per pinpas te geschieden. Anders binnen dertig dagen na factuurdatum. 

Art. 11 Aansprakelijkheid. 
Indien ECA aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd. De aansprakelijkheid van ECA voor zover deze voor haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar in het betreffende geval gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ECA beperkt tot twee maal de factuurwaarde van de opdracht. ECA is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. ECA verricht in opdracht prenatale echoscopie met als enig doel het in beeld brengen van de foetus. Bij deze werkzaamheden is het nadrukkelijk niet de bedoeling om een medische diagnose c.q. conclusie te stellen, buiten het bepalen van het geslacht van de foetus. De werkzaamheden dienen geen medisch doel. ECA kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel later aangetoonde geboortedefecten, afwijking, pathologie of anderszins medische gevolgen c.q. complicaties en hieruit voortvloeiende kosten. Ook indien een diagnose had behoren te worden gesteld wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Door akkoord te gaan met de aanvang van de echoscopie is het opdrachtgever duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een medische behandeling, beoordeling of advies. De verantwoordelijkheid voor de zwangerschapsbegeleiding wordt niet overgenomen van de zwangerschapsbegeleider. ECA kan niet met 100% zekerheid het geslacht vaststellen, en kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden indien deze achteraf niet juist blijkt. Het is ECA, mede gelet op de huidige stand der wetenschap niet bekend dat er bij zwangere of foetus nadelige gevolgen kunnen voortvloeien uit het gebruik van ultrasoonscanners c.q. ultrasoon geluid. ECA werkt met de modernste apparatuur welke volgens Europese regelgeving is goedgekeurd en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen welke voortvloeien uit het gebruik van deze apparatuur.

Art. 12 Toestemming.
Met het aangaan van de overeenkomst stemt de opdrachtgever in om indien er een vermoeden ontstaat op een geboortedefect, dat deze informatie wordt verstrekt aan de zwangerschapsbegeleider. Voor zover nodig machtigt de opdrachtgever ECA ter zake. 

Art. 13 Geschillenbeslechting. 
De rechter in de woonplaats van ECA is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ECA het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

Art. 14 Toepasselijk recht. 
Op elke overeenkomst tussen ECA en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Art. 15 Wijziging en plaatsvinding van de voorwaarden. 
Deze algemene voorwaarden voor dienstverlening liggen openlijk ter inzage in de wachtruimte van ECA en zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder depotnummer 237/2000. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.